مرگ چيست؟(۲)

ادامه از قسمت اول:

...مسلماً پاسخ منفي است.سئوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه اگر نمي توان چنين درخواستي از خدا كرد پس چرا در روايات و ادعيه چنين امري مشهود است و چرا از درگاه خدا خواسته مي شود كه در ميدان جنگ و به دست بدترين افراد بشر كشته شويم؟اما بايد جواب گفت كه در اين مورد دين نه تنها اجازه داده؛بلكه تشويق كرده تا سعي كنيم اين گونه بميريم.در مرحله‌ي اول بايد هميشه آماده‌ي مرگ بود. دومين مرحله درخواست مرگ خوب است.يعني چه؟ببينيد!مرگ و زندگي دست خداست.بنابراين نبايد بي دليل طلب مرگ و نفي زندگي كرد.اما آن چه مهم است اين است كه از خداوند بخواهيم تا بهترين زندگي ها و بهترين مرگ ها را نصيب ما كند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 12 بازدید