مرگ چيست؟(3)

ادامه از قسمت دوم:

...مرگ با بركت و با عزت از ديگر خواسته هايي است كه در ضمن ادعيه و زيارات بسيار به چشم مي خورد.امام سجاد

(عليه السلام)در دعاي وداع ماه مبارك رمضان مي فرمايد:

«خدايا!در آن لحظه كه قرار است مرگ ما را فرا گيرد ـ هم چنان كه گذشتگان ما را فرا گرفت ـ مرگ و بعد از مرگ را براي ما مبارك گردان و مرگ را در نظر ما چنان قرار ده كه ما نند امري باشد كه از نزد ما غايب است و هر لحظه در انتظار او نشسته ايم و چنان كن كه بعد از مرگ براي ما بهتر از قبل از مرگ باشد و آخرت را براي ما بهتر از دنيا قرار ده.»

با توجه به عبارات اين دعاي شريف مي توان گفت كه شهادت در راه خدا يكي از مهم ترين مصاديق مرگ با بركت است.در كنار موضوعات فوق،آسان شدن مرگ موضوع ديگري است كه در ادعيه از خداوند درخواست شده است.هر چه اعمال در دنيا نيكوتر باشد مرگ آسان تر و هر چه اعمال زشت تر و خبيث تر باشد،مرگ نيز متعاقباً مشكل تر خواهد بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید